Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Ukryty skarb

 

Rezerwy efektywności stanowią niewykorzystane w firmie możliwości wzrostu zysku.
Rezerwy nie są marginesem nie godnym uwagi. Ich rozmiar bywa bardzo pokaźny.

Mimo tego - zdarza się - przez lata traktowane są jako nieistniejące i dopiero dotkliwa potrzeba lub czyjaś przełomowa decyzja powoduje działania prowadzące do odkrycia rezerw i wykazania ich realnej wartości w pieniądzu.

Od tego, w jakim stopniu rzeczywisty potencjał efektywności firmy jest wykorzystywany, zależy jej wartość, pozycja na rynku a bywa, że istnienie.

Rezerwy efektywności występują powszechnie. Są zarówno w firmach w złym położeniu jak i w dobrze funkcjonujących na rynku.

Nie wykorzystywany potencjał efektywności może mieć wiele źródeł, choć nie wszystkie są łatwo rozpoznawalne.

Przeważające w wielu firmach myślenie o rezerwach efektywności jako tkwiących głównie w nadmiernych kosztach, w praktyce stanowi skuteczne zablokowanie możliwości uruchomienia wszystkich faktycznie istniejących rezerw efektywności.

Rezerwy kosztowe, jakkolwiek bardzo istotne, nigdy nie są jedynymi, które występują a największe bywają rezerwy przychodowe.

 

 

Źródła wartości

Bank rezerw efektywności w niejednej firmie kryje znaczną, często nieuświadomioną wartość.
Wykorzystanie rezerw przysparza bogactwa w najtańszy sposób,
d l a t e g o   j e s t   p o w i n n o ś c i ą   p i e r w s z ą   p r z e d   i n n y m i.

 

Sfery na wagę złota

O wszystkich żywotnych, kluczowych - dla istnienia i funkcjonowania firmy - sprawach, w tym przede wszystkim o efektywności firmy, o przewagach konkurencyjnych a w rezultacie o jej wartości, decyduje to:

  • jaką realizuje strategię
  • jak jest skonstruowana
  • jaki ma mechanizm funkcjonowania
  • jacy ludzie w niej pracują.

W każdej z tych sfer mogą się kryć pieniądze, które mogłyby być a nie są przez firmę pozyskiwane.


Wybrane źródła rezerw

system zarządzania

   problemy dotyczące kultury firmy
   niewłaściwy rozkład uprawnień i odpowiedzialności
   przesadnie scentralizowane zarządzanie
   źle zaprojektowane procesy
   niedowład struktur i funkcji

strategia

   niedocenianie zarządzania strategicznego
   niedomogi strategii ogólnej
   wadliwe strategie cząstkowe

 

osoby zarządzające

   problemy przywództwa
   niedostatek rzeczywistych autorytetów
   brak zaangażowania
   brak umiejętności
   niedostatek wiedzy i doświadczenia

zasoby ludzkie

   rozbieżność celów firmy i pracowników
   brak motywacji pracowników
   nie zaangażowani, nie lojalni pracownicy
   złe zarządzanie zasobami ludzkimi

 
Przejawy rezerw

każdy przychód, który mógłby być a nie jest pozyskiwany
każda nietrafna i źle prowadzona inwestycja
każdy nie wykorzystany i zbędny zasób
każdy koszt niepotrzebnie ponoszony
każda strata ponadnormatywnaR o z b i j   b a n k   r e z e r w   e f e k t y w n o ś c i   w   f i r m i e.
Z w i ę k s z   b o g a c t w o .
 

 

KOKOM