Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Najlepsza z inwestycji

 

Ulepszona firma

 

Jeżeli wydajność źródeł zysku liczyć stosunkiem: osiągnięty przyrost zysku do poniesionych w tym celu kosztu nakładów, to wydajność proponowanej przez nas metody podniesienia efektywności firmy - drogą niskonakładową lub wręcz bezinwestycyjną - jest niebywała.

W y k r y c i e   i   u r u c h o m i e n i e   n i e   w y k o r z y s t a n y c h   r e z e r w   e f e k t y w n o ś c i     g o s p o d a r o w a n i a   w   f u n k c j o n u j ą c y m   p r z e d s i ę b i o r s t w i e   j e s t   o   w i e l e   w y d a j n i e j s z y m   ź r ó d ł e m   p i e n i ę d z y   n i ż   s t a n d a r d o w e   i n w e s t y c j e    w   p r o d u k c j ę,   u s ł u g i   c z y   p r o d u k t y   f i n a n s o w e.

Uruchomienie - w trybie nowatorskim, innowacyjnym - rezerw efektywności tkwiących w firmie na polu strategii, sposobu zorganizowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyniące w efekcie firmę pod różnymi względami inną od wcześniej jej podobnych, okazuje się przedsięwzięciem dającym w przyroście zysku efekt zwielokrotniony. Zysk, po spełnieniu warunków dobrego zarządzania, może wzrosnąć kilka lub nawet kilkanaście razy. 

 

 

Naprawiona firma

 

Te okoliczności w praktyce oznaczają, że ulepszenie przedsiębiorstwa - a już w szczególności jego naprawienie - jest najlepszą inwestycją jaką może zrobić właściciel firmy lub nowy nabywca przedsiębiorstwa przeznaczonego do restrukturyzacji.

                                    

 

M a s z   w   f i r m i e   b a n k.   B a n k   r e z e r w   e f e k t y w n o ś c i.
R o z b i j   g o   i   w e ź   p i e n i ą d z e   n a j t a n i e j.

 

 

 

KOKOM