Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Chcesz istotnej zmiany w firmie

Oferta » Chcesz istotnej zmiany w firmie

 

 

W razie postanowienia o potrzebie dokonania istotnej zmiany w firmie lub instytucji, możemy zaprojektować przedsięwzięcie mające na celu wykrycie i uwolnienie rezerw efektywności w firmie w celu osiągnięcia większych zysków lub wyjścia ze strat a w instytucji służące poprawie sprawności i skuteczności funkcjonowania.

Będzie ono starannie zaplanowanym procesem, określonym co do zakresu oraz celów i przebiegać będzie przez fazę projektową oraz wdrożeniową.

Może dotyczyć całego przedsiębiorstwa i instytucji lub wybranej sfery ich funkcjonowania. Projektowi, którego generalnym celem jest osiągnięcie przez firmę Klienta jak największego efektu finansowego, najlepiej służy ścisłe współdziałanie kierownictwa firmy z nami w przekroju całego procesu - obu jego faz, projektowej i wdrożeniowej - co bardzo waży na końcowym rezultacie.


Projekt

Na fazę projektową składa się:

  • Badanie stanu rezerw
  • Raport pobadawczy
  • Program zmiany
  • Projekt zarządczy zmiany

 
Wdrożenie

Wdrożenie przedsięwzięcia, które bywa zadaniem trudniejszym niż jego najstaranniejsze zaprojektowanie, przeprowadza zarząd Klienta wspierany naszym doradztwem lub wdrożenia mogą dokonać, w drodze kontraktu na zarządzanie tymczasowe, wynajęci Klientowi przez nas, nasi managerowie.

 

Metoda

Działamy z pełnym otwarciem na przedsiębiorstwo Klienta i najdalej idącym zaangażowaniem. Dogłębnie poznawszy problematykę, prowadzimy dyskusje z właścicielami, nadzorcami, managerami i innymi pracownikami. Wysłuchujemy stanowisk i opinii, przekonujemy do projektowanych przez nas rozwiązań ideowych i wdrożeniowych, budujemy rozwiązania alternatywne.

Minimalnym zabiegiem w procesie uruchamiania rezerw efektywności jest adaptowanie, lepszych niż w firmie, dobrych, ale standardowych rozwiązań stosowanych gdzie indziej. Często nie jest to wystarczające a są warunki żeby zrobić więcej i dlatego zawsze działamy zgodnie z właściwym nam, oryginalnym, dalece zaawansowanym podejściem.


Nasze podejście

W procesie wyszukiwania i uwalniania rezerw, dysponujemy szeregiem własnych, o potwierdzonej w praktyce skuteczności, oryginalnych rozwiązań podnoszących efektywność na różnych polach.

Szczególnie istotne efekty uzyskujemy odważnie wprowadzając rozwiązania nowatorskie, specjalnie skrojone dla Klienta. Te wyróżniają firmę na rynku, są źródłem największych przewag i dają największą wartość dodatkową.

 

"Bycie lepszym z definicji oznacza bycie innym. Organizacje są lepsze i osiągają ponadprzeciętne wyniki kiedy są unikalne. Kiedy robią coś w sposób, którego nikt nie potrafi naśladować. Jeżeli odrzucimy cały ten zarządzeniowy żargon, to o to właśnie chodzi w strategii – jesteś LEPSZY robiąc coś INACZEJ."

           Joan Magretta („What Management Is: How it Works and Why It’s Everyone’s Business”)R o z b i j   b a n k   r e z e r w   e f e k t y w n o ś c i.
W e ź   p i e n i ą d z e   n a j t a n i e j.
B ą d ź   n a j l e p s z y.

 

 

 

KOKOM